Cephalotus ‘Bananito’

Cephalotus “Squat”

Cephalotus “Giant Dr. König”

Cephalotus “Queen Mary”

Cephalotus “Big Boy”